Samenvatting

Ingenieursburo Linssen B.V. onderneemt op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Hierin kan onderscheid worden gemaakt in menselijke/sociale aspecten, milieu en maatschappelijke betrokkenheid.

Het bureau kent een zeer laag verloop van personeel. Het vormt geen uitzondering dat pensionering een volgende stap in het leven van de collega's vormt. Het contact met oud-medewerkers wordt op regelmatige basis onderhouden en zeer gewaardeerd. Door de omvang en de platte organisatiestructuur kent het bureau zeer korte communicatielijnen.

Indien beschikbaar worden stageplaatsen aangeboden aan studenten die kennis willen maken met de praktijk en of willen afstuderen. Medewerkers worden op positieve wijze gestimuleerd om op nieuwe technieken en vaardigheden te studeren en doorlopend aan hun inzetbaarheid te werken. Hierdoor bestaat ons bureau uit gemotiveerde en getalenteerde mensen die met plezier hun vak uitoefenen.

Continuïteit biedt vertrouwen en zekerheid, voor zowel medewerkers met een dienstverband, als collega's die op projectbasis voor ons werkzaam zijn.

Het bureau kan als geen ander haar kennis inzetten om onze leefomgeving te verbeteren. Door het verstrekken van adviezen inzake duurzaamheid en het ontwerpen van energiezuinige installaties wordt getracht om met de stand der techniek de impact op het milieu zo veel als mogelijk te beperken.

Om de implicaties voor ons leefmilieu door de eigen activiteiten te reduceren bieden ICT middelen de mogelijkheid om flexibel te werken, ongeacht tijd en plaats. Medewerkers hebben de vrijheid en nemen de verantwoordelijkheid om reisafstanden te beperken. Voor wat betreft zakelijke reisafstanden staan bedrijfsfietsen, openbaar vervoer en zeer zuinige auto's tot beschikking van de ambulante medewerkers. Ook zuinige ICT apparatuur en onze zeer duurzame huisvesting (sedert 1830) dragen verder bij aan het beperken van de CO2 "footprint". Het beperken van papieren afdrukken is aan de orde van de dag, doch een zgn. "paperless office" is nog niet mogelijk.

Door betrokkenheid van medewerkers bij branche- en beroepsverenigingen zoals o.a. NLingenieurs, en door het steunen van lokale op cultuur en ontwikkeling gerichte organisaties wordt getracht met kennis en inbreng verdere invulling te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en verbinding met onze leefomgeving.

Duurzaamheid

Ingenieursburo Linssen stelt duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving voorop, aan de hand van de navolgende onderdelen:

– Energiezuinig ontwerpen.
Hierbij dient zorg gedragen te worden dat de vraag naar energie zoveel mogelijk beperkt wordt, en dat vervolgens dient de wijze van energie-opwekking en -distributie (lees: warmte en koude) op duurzame wijze wordt ontworpen volgens het principe van de Trias Energetica.
Maatregelen die hierbij aan de orde komen betreffen o.a. seizoensopslag van warmte en koude, HR-warmteterugwinning, CO2-regeling, led-verlichting, dynamische verlichting, aanwezigheid- en daglichtafhankelijke regelingen, etc.

– Materiaalkeuze.
Bij de toe te passen materialen worden de uitgangspunten en principes van "life cycle costs" (LCC) en hergebruik van materialen (C2C) toegepast.

– Flexibiliteit.
Flexibiliteit betreft het creëren van toekomstwaarde, in nauwe samenhang met de overige disciplines. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in:

• Korte termijn flexibiliteit:
Ingrepen in de gebouwindeling dienen met beperkte overlast voor de gebruikers en beperkte financiële consequenties doorgevoerd te kunnen worden.
• Lange termijn flexibiliteit:
Het gebouw dient een zodanig flexibele opzet te hebben dat vergaande wijzigingen c.q. renovaties of functiewijzigingen niet gehinderd worden door de opzet van het gebouw.

Met andere woorden: zorg dragen dat een gebouw een zodanige kwaliteit heeft dat ook op de lange termijn voldoende mogelijkheden tot aanpassingen aanwezig zijn.

Circulaire economie

Ingenieursburo Linssen staat voor een pragmatische aanpak. In overleg met onze opdrachtgever wordt nader onderzocht op welke wijze toepassingen van de cirulaire economie in een bouwproject geïmplementeerd kunnen worden.

Aanbevolen wordt om dergelijke studies en onderzoeken in eerste instantie los van een bouwproject uit te voeren. Om zo vervolgens te bezien in welk bouwproject dergelijke concepten toe te passen.

De ambities op het gebied van circulariteit vertalen wij naar een modulaire opzet van het duurzame installatie ontwerp, voor vier hoofdcomponenten:
– opwekkingsystemen
– energiebuffers
– afgiftesystemen
– verlichting

Door al deze componenten modulair van opzet te maken zijn deze separaat te meten en te monitoren, en hiermee te beoordelen, en steeds aan te passen op basis van de laatste stand der techniek.

De markt wordt uitgedaagd om hun nieuwste technieken in te zetten. Op deze manier kan de prestatie van het gebouw doorlopend worden verbeterd. Daarnaast kunnen deze technieken, indien ze zich bewezen hebben, worden ingezet in duurzaamheidstrajecten van andere projecten.

Tevens kunnen onderdelen van het installatietechnische ontwerp (zoals de verlichting, de zonne-energieinstallaties, de opwekking van elektriciteit, warmte en koude, het sanitair, etc.) circulair worden ingekocht.

Total Cost of Ownership

Bij de afweging van de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen wordt altijd rekening gehouden met het "total cost of ownership" (TCO). De op te stellen TCO berekeningen houden hiermee rekening met investeringen, besparingen, onderhoudskosten, vervangingskosten, etc.

Teamspeler

De basis voor de samenwerking met de opdrachtgever is het uitgangspunt dat ons bureau zich als de belangenbehartiger voor de opdrachtgever opstelt, voor zowel de installatietechnische discipline als voor overige disciplines met raakvlakken naar het eigen vakgebied. De visie en wensen van de opdrachtgever worden hierbij vertaald naar voorzieningen van de eigen installatietechnische discipline.

Om er voor te zorgen dat het gebouw voor de gebruikers een "goed zittende jas" wordt zorgen wij er voor dat de wensen en expertise van de gebruikers worden vertaald naar installatietechnische voorzieningen. Een intensieve afstemming met de gebruikers is van groot belang. Hiertoe zal veelvuldige overleg worden gevoerd, het zogenaamde "gebruikersoverleg”, en zullen gebruikerstekeningen (afsprakentekeningen) worden opgesteld welke na accordering verwerkt worden tot bestekstekeningen.

Eén van de belangrijkste aspecten betreft de afstemming tussen bouwkundige uitgangspunten zoals gebouwvorm, oriëntatie, gevels, glaspercentages etc. in relatie tot te verwachten energieverbruik voor verwarming en koeling. Hiertoe zal een energiesimulatie berekening worden opgesteld om daarmee het energieverbruik te optimaliseren. Dit dient vroegtijdig in het project te gebeuren zodat – voor zover aan de orde – nog bijgestuurd kan worden op gebouwvorm en oriëntatie. Daarnaast is de afstemming met de constructieve discipline van belang, met name als het gaat om de gewenste korte en lange termijn flexibiliteit van het project alsmede het integraal ontwerpen (zoals bijvoorbeeld de keuze voor al dan niet toepassen van betonkernactivering).

Hierbij opereren wij binnen het ontwerpteam zoals ook binnen het eigen bureau wordt gewerkt; met open vizier, bereid om "elke bal te spelen" en een kritisch, doch evenzeer positief, pro-actief en enthousiast optreden.

Ambitie en commitment

Het ontwerpen van duurzame installaties voor duurzame gebouwen is ingebed in ons denken en de wijze waarop wij ontwerpen.

Meestal komt het innovatieve van onze projecten voort uit de samenvoeging en integratie van nieuwe technieken in relatie tot de overige ontwerpdisciplines, waarbij altijd de haalbaarheid (investering, exploitatie, onderhoudbaarheid, etc.) getoetst wordt alvorens deze maatregelen te implementeren.

Het is onze ambitie om alle kansen te benutten die de balans tussen people, planet en profit optimaal houdt.

Left Menu Icon